Lv
En

Privātuma politika

 1. SIA “Spring Valley klientu privātuma politikas ” (turpmāk – Spring Valley Privātuma politika) mērķis ir sniegt datu subjektiem – Spring Valley klientiem, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. 
 2. Esam izveidojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. 
 3. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. 

Personas datu ieguve un izmantošana

 1. Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Spring Valley ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma/vienošanās noteikumus vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.

Personas datu iegūšana 

 1. Personas datu iegūšana, organizējot publiskos mācību pasākumus, noris:
 • sniedzot kontaktinformāciju (Jūsu vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, elektroniskā pasta adresi) mūsu tīmekļa vietnē www.springvalley.lv
 • izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”).

Iegūto klienta personas datu izmantošana

 1. Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt Spring Valley klientus par gaidāmajiem notikumiem, izsūtīt rēķinus par dalību kursā, sagatavot vārdu kartes kursa apmeklētājiem, sagatavot dalībnieku sarakstu un sertifikātus par dalību kursā. Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vēlas pārtraukt, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, e-pasta adresē info@springvalley.lv sniedzot pieprasījumu par informācijas sniegšanas pārtraukšanu. 
 2. Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”), mēs uzlabojam jūsu kā lietotāja ērtības. Apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu. 

Iegūto klienta personas datu izmainīšana

 1. Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams mainīt un papildināt sūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@springvalley.lv
 2. Spring Valley apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.
 

Klienta personas datu aizsardzība

 1. Spring Valley veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai uzņēmuma pilnvarotām personām.

Piekļuve klientu personas datiem

 1. Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
 • kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
 • kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem; 
 • informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti. 
 

Drošība

 1. Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Spring Valley tīmekļa apmeklējuma laikā un, izpildot pieteikuma anketu semināra vai kursa apmeklējumam, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
 2. Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
 • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
 • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
 • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
 • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
 1. Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

 1. Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus patstāvīgos klientus.
 2. Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@springvalley.lv.