Lv
En

Projektu vadīšana (bez priekšzināšanām)

Ieguvumi

  • Uzzināsiet par projektu vadīšanas procesa svarīgākajiem aspektiem, par projekta vadītāja lomu, pilnvarām un atbildības jomām organizācijā.
  • Apzināsiet savas stiprās puses, ierobežojumus un nepieciešamos attīstības virzienus, lai pilnvērtīgi izmantotu savu personīgo potenciālu projektu vadīšanā.

Tēmas

I. Ieskats projektu vadīšanas teorijā

1.Izpratne par pamata jēdzieniem un terminoloģiju projekta vadīšanā.
2. Projekta dzīves cikls. Projekta procesu raksturojums: projekta ideja un projekta mērķa formulēšana, projekta uzsākšana, ieviešana, kontrole, noslēgums.

II. Projekta vadīšanas kompetences

1. Dažādu projekta elementu un darbību koordinēšana un organizēšana.
2. Projekta satura vadīšana.
3. Izdevumu vadība (resursu plānošana, izdevumu novērtēšana, budžeta sastādīšana, izdevumu kontrole).
4. Laika vadīšana.
5. Risku vadīšana (risku apzināšana, analīze).
6. Projekta dokumentācijas vadīšana.

III. Priekšnoteikumi efektīvai sadarbībai starp projektā iesaistītajām pusēm

1. Projekta vadītāja loma, uzdevums, atbildība, pilnvaras un robežas.
2. Sevis apzināšanās un sevis attīstīšana.
3. Vienota izpratne par uzņēmuma prasībām projekta vadītājam.
4. Savstarpējās uzticības un sadarbības veidošana.
5. Veicinošie un traucējošie faktori efektīvai komunikācijai.
6. Komandas vadīšana un motivēšana.
7. Kvalitatīva atgriezeniskā saite efektīva rezultāta sasniegšanai.

Kursa ilgums 2 dienas