Lv
En

Komunikācijas kompetence

Ko varat gaidīt no šī kursa?
Kāpēc vadītājiem ir jāprot sarunāties?
Ikviena vadītāja galvenais ikdienas darbs ir komunikācija - ar padotajiem darbiniekiem, augstāka līmeņa vadītājiem, kolēģiem un dažādām citām iesaistītajām pusēm. Mērķu sasniegšana un veiksmīga uzdevumu izpilde vislielākajā mērā ir atkarīga no vadītāja komunikācijas kompetences. Ļoti bieži vadītāji maldīgi uzskata, ka komunikācijas prasmes ir dabas dota dāvana un viņi to dara pietiekami prasmīgi. Protams, nevar noliegt iedzimtās harizmas un dabisku dotumu nozīmi, tomēr, lai dažādās situācijās vadītājs sasniegtu savus mērķus, komunikācijas prasmes ir nepārtraukti jāmācās un jāpilnveido.
 
Kursā iekļautas četras savstarpēji saistītas tēmas.
1. tēma sniedz dziļāku ieskatu par komunikācijas kompetences jēdzienu, lietišķas sarunas stratēģiskajiem un komunikatīvajiem pamata principiem. Dalībnieki ar testa palīdzību nosaka  savu komunikācijas kompetences pašreizējo līmeni.
2.tēma veltīta sarunu plānošanai un praktiskiem vingrinājumiem sagatavojoties sarunai. Tiek pievērsta uzmanība sarunu mērķu izvirzīšanai, lietišķas sarunas struktūras veidošanai un nepieciešamās informācijas apzināšanai.
3.tēma ļauj izpētīt un praktiski vingrināties lietišķu pārrunu vadīšanas metodikā: kā mērķtiecīgi vadīt sarunu sev vēlamajā virzienā.
4.tēma palīdz izprast lietišķas argumentācijas pamatprincipus, stratēģijas un piedāvā praktiski apgūt dažādas argumentācijas tehnikas.
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
Ikvienam vadītājam, ikvienam cilvēkam – visi var attīstīt labas un izcilas komunikācijas prasmes. Tās palīdz sasniegt mērķus un veiksmīgāk ietekmēt procesus sev vēlamā virzienā it visās dzīves un darba situācijās.
 
Kursa ilgums 16 h.